Transportafgift El (guide)

Forside > Guides > Transportafgift El (guide)

Opdateret: 24. marts 2024

Hvad indebærer transportafgift på el?

I den moderne verden er transportafgift el en afgørende faktor for en bæredygtig fremtid. Denne afgift påvirker el-biler og andre elektriske transportmidler, og den spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer og for at fremme grøn og ren energi. Vi vil udforske, hvad transportafgift el indebærer, og hvordan denne afgift påvirker både forbrugere og miljøet.

Transportafgift el er et gebyr, der opkræves af el-leverandører til dækning af omkostningerne ved at levere elektricitet til elektriske køretøjer og andre elektriske transportmidler. Afgiften kan variere og afhænger ofte af faktorer som energikilde og forbrug. Det er vores mål at tilvejebringe en klar forståelse af denne afgift, dens implikationer og de fordele og ulemper, det bringer med sig for samfundet som helhed.

Der har været en betydelig stigning i antallet af elektriske køretøjer i Danmark og i verden generelt. Dette har ført til en stigende bekymring for, hvordan transportafgift el kan bidrage til en mere effektiv og bæredygtig energiforsyning for at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer. Vi vil se nærmere på, hvordan denne afgift påvirker vores valg af transportmidler og de langsigtede indvirkninger på miljøet.

Hvad er transportafgift på el?

Electricity transport fee shown on bill. Meter with digital display. Power lines in background. Subtle glow around meter

Definition af transportafgift

Transportafgiften på el er en afgift, som vi betaler for at få transporteret elektricitet fra elproducenterne til vores hjem og virksomheder. Dette inkluderer omkostningerne ved at vedligeholde og udvide elnettet. Afgiften er en del af vores samlede elregning og afregnes normalt sammen med andre afgifter og tariffer, såsom energiprisen og PSO-tariffen.

Når vi betaler transportafgift, bidrager vi altså til, at elektricitetsforsyningen i Danmark kan opretholdes og videreudvikles. Afgiften fastsættes af Energinet og varierer afhængigt af, hvor i landet man bor, samt hvilken type forbruger man er (privat eller erhverv).

Baggrunden for opkrævning af transportafgift

Eftersom elnettet er en essentiel infrastruktur for vores samfund og økonomi, er det vigtigt, at det løbende vedligeholdes og udvikles. Transportafgiften hjælper med at finansiere dette arbejde og sikrer, at elnettet kan håndtere den stadigt stigende efterspørgsel efter elektricitet.

For at illustrere dette, kan vi se på følgende punkter:

 • Vedligeholdelse: Omkostningerne til at opretholde elnettet inkluderer reparation og udskiftning af kabler, transformatorer og andre komponenter. Dette arbejde er nødvendigt for at bevare effektiviteten og sikkerheden i elnettet.
 • Udvidelse: Da vores samfund fortsat vokser, og vi skifter til mere bæredygtige energikilder, bliver det nødvendigt at udvide elnettet for at kunne levere elektricitet til flere forbrugere samt for at kunne integrere nye energikilder, såsom sol- og vindkraft.

Transportafgiften på el er et vigtigt redskab i at sikre, at vores elnet kan møde de fremtidige behov og fortsætte med at levere pålidelig og bæredygtig elektricitet til alle i Danmark.

Hvordan beregnes transportafgiften?

Faktorer der påvirker størrelsen på afgiften

For at beregne transportafgiften for el, må vi først forstå, hvilke faktorer der påvirker størrelsen på afgiften. De primære faktorer inkluderer:

 • Forbrug: Mængden af elektricitet, der forbruges, er den mest væsentlige faktor i beregningen af en transportafgift. Jo mere strøm, der forbruges, desto højere bliver afgiften.
 • Geografisk placering: Placeringen af ens bolig kan også spille en rolle i afgiftsberegningen. Udlignede nettariffer (transportomkostninger) kan variere afhængigt af lokalområder og fælles netområder.

Eksempler på beregning af transportafgift

Lad os se på nogle eksempler på, hvordan transportafgiften beregnes i praksis:

Eksempel 1:

Antag at vi har et forbrug på 1.000 kWh om året, og vores strømleverandør opkræver os en aftalt pris på 0,25 kr./kWh samt en nettarif på 0,10 kr./kWh.

Transportafgiften vil i dette tilfælde beregnes som følger:

 • Forbrug = 1.000 kWh
 • Aftalt pris = 0,25 kr./kWh
 • Nettarif = 0,10 kr./kWh

Transportafgiften = (Forbrug x Aftalt pris) + (Forbrug x Nettarif)

        = (1.000 x 0,25) + (1.000 x 0,10)
       
        = 250 kr. + 100 kr.
       
        = 350 kr.

Eksempel 2:

Antag nu, at vi har et forbrug på 2.500 kWh om året, og vores strømleverandør opkræver os en aftalt pris på 0,23 kr./kWh samt en nettarif på 0,12 kr./kWh.

Transportafgiften vil i dette tilfælde beregnes som følger:

 • Forbrug = 2.500 kWh
 • Aftalt pris = 0,23 kr./kWh
 • Nettarif = 0,12 kr./kWh

Transportafgiften = (Forbrug x Aftalt pris) + (Forbrug x Nettarif)

        = (2.500 x 0,23) + (2.500 x 0,12)
        = 575 kr. + 300 kr.
        
        = 875 kr.

Vi anbefaler, at man gennemgår sin elregning og kontakter sin strømleverandør for at få en grundig forståelse af, hvordan transportafgiften beregnes for ens specifikke situation.

Påvirkning af transportafgift på elregningen

Forståelse af transportafgiftens andel af elregningen

Transportafgiften er en del af de omkostninger, vi betaler for at få leveret elektricitet til vores hjem og virksomheder. Den dækker over omkostningerne ved at vedligeholde og udbygge elnettet, så det kan transportere strøm sikkert og effektivt.

På vores elregning er transportafgiften typisk opdelt i følgende poster:

 • Netselskabets tarif: Omkostninger for brug af elnettet
 • Systemtjenester: Omkostninger for drift og vedligehold af elsystemet
 • Måling og afregning: Omkostninger for måling af vores elforbrug

For at gøre det mere forståeligt, kan vi se på et eksempel på en elregning:

PostOmkostning (øre/kWh)
Netselskabets tarif25
Systemtjenester8
Måling og afregning3
Total transportafgift36

I dette eksempel udgør transportafgiften 36 øre/kWh af vores elregning. Afhængig af vores elforbrug vil transportafgiften have en større eller mindre betydning for de samlede omkostninger.

Tips til at minimere effekten af transportafgiften

Her er nogle råd, vi kan følge for at minimere effekten af transportafgiften på vores elregning:

Spar energi: Jo mindre elektricitet vi bruger, desto mindre transportafgift betaler vi. Så det første og vigtigste skridt er at reducere vores forbrug, hvor vi kan. Det kan vi gøre ved at slukke for apparater, når de ikke er i brug, investere i energieffektive apparater og isolere vores hjem bedre.

Undersøg tariffer: Nogle netselskaber kan tilbyde forskellige tariffer afhængigt af vores forbrug og tidspunktet på døgnet. Det er værd at undersøge, om der er en tariff, der passer bedre til vores elforbrugsmønster og således kan sænke vores transportafgift.

Overvej solceller: Hvis vi producerer vores egen elektricitet gennem solceller, kan det reducere vores afhængighed af elnettet og dermed også transportafgiften. Mens der er omkostninger forbundet med at installere solceller, kan det på lang sigt resultere i en lavere elregning.

Ved at være bevidste om disse faktorer og handle derefter, kan vi tage kontrol over vores elregning og minimere effekten af transportafgiften.

Fremtidige ændringer i transportafgiften

I denne sektion vil vi se nærmere på, hvordan transportafgiften kan ændre sig i den nærmeste fremtid, både gennem lovgivningsmæssige ændringer og deres potentielle indvirkning på forbrugerne.

Lovgivningsmæssige ændringer

Der er flere muligheder for, hvordan lovgivningen omkring transportafgift el kan ændres i fremtiden. Mulige scenarier inkluderer:

 1. Øget afgiftssats: Afgiftssatsen kan øges for at tilskynde til større energieffektivitet og/eller for at øge indtægterne til statskassen.
 2. Nye afgiftskategorier: Det er muligt, at der vil blive indført nye afgiftskategorier, som målretter sig mod forskellige typer af elforbrugere, såsom elbiler, el-varebiler og…ladestationer.
  Notice how we bold text and use lists while talking about topic to make it more readable

Potentiel indvirkning på forbrugerne

De fremtidige ændringer i transportafgiften vil ikke kun påvirke energiselskaberne, men også forbrugerne. Her er nogle af de potentielle konsekvenser, som de danske forbrugere kan opleve:

 • Øgede omkostninger: Hvis afgifterne øges, vil det føre til øgede omkostninger for el-forbrugerne. Dette kan potentielt føre til højere elpriser for husholdninger og virksomheder.
 • Afgiftsbesparelser: Forbrugere, der investerer i energibesparende teknologier og elbiler, kan muligvis opnå besparelser på deres elafgifter.
 • Grønnere valg: Øgede afgifter kan også tilskynde forbrugere til at tage mere miljøvenlige valg, såsom at skifte til vedvarende energikilder og reducere deres energiforbrug.

Vi vil fortsat holde øje med eventuelle ændringer i transportafgiften og dens potentielle indvirkning på både energiselskaber og forbrugere.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil