Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Forside > Guides > Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Opdateret: 24. april 2024

Reduceret elafgift er en vigtig faktor at forstå, hvis man vil navigere kompetent inden for energisektoren i Danmark. Afgifter og skatter på energi er med til at fastlægge priserne, og reduceret elafgift kan påvirke både virksomheder og privatforbrugere. I denne artikel vil vi give et overblik over hvad reduceret elafgift betyder, hvordan det fungerer og hvilken indflydelse det har på det danske energimarked.

A hand reaches for a lever labeled "reduced excise duty" on a control panel

Elafgift er en afgift, som er påført af staten for at regulere forbruget af el og indirekte dække omkostningerne ved miljøskader og klimaændringer. Det er også med til at dække de offentlige udgifter til vedligehold og udvikling af energiinfrastrukturen. En reduceret elafgift betyder, at afgiften er sat ned for visse forbrugergrupper eller i specifikke situationer.

Grunden til at indføre en reduceret elafgift kan være mange, men hovedsageligt drejer det sig om konkurrenceevne, energibesparelser og miljøhensyn. Virksomheder kan for eksempel få en reduceret elafgift, hvis de implementerer energieffektive tiltag, og private forbrugere kan få reduceret afgift, hvis de bruger miljøvenlig opvarmning. På denne måde forsøger staten at skabe incitament til et mere bæredygtigt og effektivt energiforbrug.

Hvad er reduceret elafgift?

A power outlet with a reduced electricity tax label

Definition af reduceret elafgift

Reduceret elafgift er en lavere afgift på elektricitet, som vi forbruger i vores daglige liv. Dette er en form for skattelettelse, der blev indført for at opmuntre til energieffektivitet og for at støtte bæredygtig energiproduktion. I Danmark er den reducerede elafgift en del af de forskellige incitamenter og støtteordninger, som vi har til rådighed for at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer og for at opnå en bæredygtig energiforsyning.

Nogle gange også kaldet “grøn elafgift”, bliver reduceret elafgift i Danmark anvendt, når:

 • Elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder, som sol, vind eller biomasse
 • Elektriciteten er produceret ved hjælp af kraftvarmeværker, der samtidigt producerer både elektricitet og varme, hvilket resulterer i en højere samlet energieffektivitet
 • Forbrugeren deltager i energibesparende ordninger eller andre initiativer, der fremmer en mere effektiv og bæredygtig energiforbrug

Baggrunden for indførelsen

Reduceret elafgift blev indført som en del af Danmarks bestræbelser på at opnå ambitiøse miljømål og forpligtelser inden for EU og globalt. Målet var at reducere vores samlede energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i vores energisystem. Disse mål er blandt andet fastsat i Danmarks Energiaftale og EU’s 2020-klima- og energipakken.

Baggrunden for indførelsen af reduceret elafgift kan opsummeres i følgende nøglepunkter:

 1. Stimulere energieffektivitet: Ved at belønne forbrugere, der anvender energieffektive teknologier og løsninger, opfordrer vi til en mere ansvarlig energiforbrug og investeringer i energibesparelser
 2. Fremme vedvarende energi: Ved at støtte elproduktion fra grønne og bæredygtige kilder, reducerer vi vores afhængighed af fossile brændstoffer og samtidig vores CO2-udledning
 3. Opfylde nationale og internationale mål: Reduceret elafgift hjælper med at opfylde vores forpligtelser inden for både danske og internationale klima- og energimål
 4. Styrke konkurrenceevnen: Lavere elafgifter skaber flere incitamenter for danske virksomheder og industri at innovere og investere i energieffektive processer, hvilket gavner både miljøet og økonomien

Med reduceret elafgift tager vi et vigtigt skridt mod en renere, mere bæredygtig og energieffektiv fremtid for os alle.

Hvem kan få glæde af reduceret elafgift?

A diverse group benefits from reduced electricity tax

I denne sektion vil vi undersøge, hvem der har mest fordel af reduceret elafgift. Vi vil fokusere på to hovedkategorier: kvalificerede virksomheder og offentlige institutioner.

Kvalificerede virksomheder

Reduceret elafgift er en stor fordel for mange virksomheder, da det kan reducere deres driftsomkostninger betydeligt. Her er nogle eksempler på virksomheder, der kan drage fordel af reduceret elafgift:

 • Energiintensive virksomheder: Disse virksomheder bruger store mængder energi og kan derfor spare betydelige beløb ved at betale lavere elafgifter.

 • Virksomheder med høj energieffektivitet: Virksomheder, der investerer i energieffektive teknologier og praksis, kan også drage fordel af reduceret elafgift. Dette kan gælde virksomheder inden for både industri- og servicesektoren.

Nogle eksempler på virksomheder, der kan drage fordel af reduceret elafgift, kan findes i følgende tabel:

BrancheEksempel på virksomheder
MetalmekanikStålværker, aluminiumssmeltere
Kemisk industriGødningsproducenter, plastproducenter
PapirindustriPapirfabrikker, papirgenanvendelsesanlæg

Offentlige institutioner

Offentlige institutioner kan også nyde godt af reduceret elafgift, da det kan hjælpe dem med at reducere deres driftsomkostninger og frigøre ressourcer til andre vigtige områder. Nogle eksempler på offentlige institutioner, der kan drage fordel af reduceret elafgift, inkluderer:

 1. Sygehuse: Disse faciliteter bruger ofte store mængder energi til at opretholde drift og yde vigtige sundhedsydelser.

 2. Skoler og universiteter: uddannelsesinstitutioner har typisk høje energiforbrug og kan derfor drage fordel af reducerede elafgifter.

 3. Kommunale bygninger: offentlige bygninger som rådhuse, biblioteker og sportsfaciliteter kan også drage fordel af reduceret elafgift for at minimere driftsomkostningerne.

Ved at tilbyde reduceret elafgift til disse institutioner og virksomheder kan vi hjælpe med at lette deres finansielle byrde og samtidig fremme en mere bæredygtig og energieffektiv økonomi.

Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Ansøgningsproces

For at ansøge om reduceret elafgift, skal vi først finde ud af, om vores virksomhed er berettiget til at modtage rabatten. Skatteforvaltningen kræver, at ansøgerne opfylder nogle grundlæggende krav for at kunne få glæde af den reducerede elafgift.

 1. Identificér om din virksomhed tilhører den berettigede branchekode
 2. Udfyld den nødvendige ansøgningsformular hos Skatteforvaltningen
 3. Indsaml og indsend de nødvendige dokumenter sammen med ansøgningen
 4. Vent på svar og følg op på din ansøgning, hvis nødvendigt

Tidsplan: Efter indsendelse af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, kan behandlingstiden variere. Det er derfor vigtigt at indsende alt i rette tid og følge op på ansøgningen, hvis vi ikke hører fra myndighederne inden for den forventede tidsramme.

Nødvendige dokumenter

For at styrke vores ansøgning om reduceret elafgift, skal vi sørge for at indsende de nødvendige dokumenter sammen med ansøgningsformularen. Her er en liste over dokumenter, som Skatteforvaltningen typisk kræver:

 1. Registreringsbevis for virksomheden: En kopi af vores virksomheds registreringsbevis, der viser virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
 2. Seneste årsrapport: Vores seneste årsrapport, der indeholder oplysninger om virksomhedens økonomi og drift
 3. Dokumentation for branchekode: Dokumentation, der understøtter, at virksomheden tilhører en berettiget branchekode
 4. Elforbrugsoplysninger: Oplysninger om virksomhedens elforbrug i løbet af de seneste 12 måneder

Det er vigtigt at sikre, at alle dokumenter er i overensstemmelse med myndighedernes krav og præsenteres på en klar og præcis måde for at øge vores chancer for at opnå reduceret elafgift.

Fordele ved reduceret elafgift

Økonomiske besparelser

Vi oplever flere økonomiske fordele ved en reduceret elafgift. For det første vil lavere elafgifter direkte gavne forbrugerne gennem lavere elpriser. Dette resulterer i besparelser, som kan bruges på andre nødvendigheder eller investeres i grønnere teknologier.

For det andet vil reducerede elafgifter også gavne virksomheder og industrien. Lavere omkostninger vil resultere i øget konkurrenceevne og produktion, hvilket skaber lokal vækst og nye jobmuligheder.

Her er nogle eksempler på de økonomiske besparelser:

GevinstBeskrivelse
Lavere elpriserHusholdninger og virksomheder kan spare penge på deres elregninger
Øget vækstVirksomheder kan øge deres produktion og skabe lokale arbejdspladser
Grønne investeringerPotentielle besparelser kan omdirigeres til bæredygtige teknologier

Miljømæssige fordele

Ud over de økonomiske fordele er der også betydelige miljømæssige fordele ved reducerede elafgifter. En vigtig faktor er, at lavere elafgifter vil stimulere til større investeringer i vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft.

Nogle af fordelene ved øget vedvarende energiproduktion omfatter:

 • Reduktion af CO2-emissioner og andre skadelige luftforureninger
 • Bevarelse af naturressourcer som vand og fossile brændstoffer
 • Øget energiforsyningssikkerhed og mindre afhængighed af importeret energi

Ved at fremme investeringer i grønne teknologier, vil vi ikke alene styrke vores nationale økonomi, men også bidrage til de globale bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer og sikre en bæredygtig fremtid.

Ofte stillede spørgsmål om reduceret elafgift

Gældende satser

Der er forskellige satser for reduceret elafgift i Danmark, som vi vil præsentere nedenfor. Disse satser afhænger af, hvilken type virksomhed og forbrug du har:

TypeReduceret satsFuld sats
Husholdninger1,16 kr./kWh (inkl. PSO)1,16 kr./kWh (inkl. PSO)
Industri / landbrug0,6435 kr./kWh (ekskl. PSO)1,16 kr./kWh (inkl. PSO)

*Bemærk: tal og satser er vejledende, og det anbefales at tjekke de seneste informationer fra SKAT for opdaterede tal.

Gyldighedsperiode og fornyelse

Reduceret elafgift gælder normalt for en bestemt periode, for eksempel et kalenderår. Det er vigtigt at være opmærksom på gyldighedsperioden for din reducerede elafgift for at sikre, at du fortsat kan nyde godt af denne besparelse.

 1. Anmodning om reduceret elafgift. For at opnå reduceret elafgift skal virksomheder indsende en anmodning om reduceret elafgift til Skattestyrelsen.
 2. Oplysninger om elforbrug. For at få reduceret elafgift skal virksomheden angive oplysninger om forventet elforbrug i den kommende gyldighedsperiode.
 3. Fornyelse. Det anbefales at ansøge om fornyelse af reduceret elafgift i god tid inden udløb af gyldighedsperioden.

Det er vigtigt at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i regler og satser for reduceret elafgift. Hold øje med nyheder og opdateringer fra Skattestyrelsen og relevante organisationer, så du er informeret om eventuelle ændringer og kan justere din virksomheds praksis tilsvarende.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil