Hvorfor stiger elprisen

Forside > Guides > Hvorfor stiger elprisen

I de seneste år har vi oplevet en betydelig stigning i elpriserne, hvilket har påvirket både private husstande og virksomheder i Danmark. Dette rejser det naturlige spørgsmål: Hvorfor stiger elpriserne? For at besvare dette spørgsmål er det vigtigt at kigge på de forskellige faktorer, der bidrager til prisudviklingen på elektricitet.

Electricity price rises shown by a graph with an upward trend and a lightbulb symbol

En af de primære årsager til stigende elpriser er ændringer i udbud og efterspørgsel på energimarkedet. Vi har set en stigende efterspørgsel efter elektricitet som følge af den teknologiske udvikling og en generel vækst i befolkningen. Samtidig står vi over for udfordringer med at sikre en stabil forsyning af elektricitet, da vores energimix er under forandring med en øget mængde vedvarende energi fra sol- og vindkraft.

Derudover spiller politiske beslutninger og reguleringer en rolle i udviklingen af elpriserne. Dette omfatter afgifter og skatter, samt investeringer i infrastruktur og grøn omstilling. Alt dette har en indflydelse på, hvordan elprisen udvikler sig og i sidste ende påvirker forbrugerne og virksomhederne i Danmark.

Globale energimarkeder påvirker Danmark

Global energy markets affecting Denmark, causing electricity prices to rise

Import og eksport af energi

I Danmark er vi en del af det globale energimarked. Det betyder, at vores elforsyning og elpriser påvirkes af faktorer, der rækker ud over landets grænser. Vi importerer og eksporterer energi for at opretholde en stabil og pålidelig elforsyning og for at opnå økonomiske fordele for landet.

Når vi importerer energi, betaler vi for elektricitet fra andre lande, og prisen afhænger af det globale energimarked. Ligeledes kan vi eksportere overskydende energi og tjene penge, når priserne i udlandet er højere end herhjemme. Disse prisudsving påvirker de danske elpriser, som vi som forbrugere betaler.

Prisændringer på olie og gas

Ud over import og eksport af energi er vi også påvirket af globale prisændringer på fossile brændstoffer såsom olie og gas. Selvom vi i Danmark fokuserer på at øge andelen af vedvarende energikilder i vores energiforsyning, er vi stadig afhængige af fossile brændstoffer i en vis grad.

Når prisen på olie og gas stiger på det globale marked, kan dette føre til højere produktionsomkostninger for virksomheder, der bruger disse energikilder. Dette kan i sidste ende resultere i højere elpriser for danske forbrugere. Omvendt kan lavere priser på olie og gas potentielt også gøre det billigere at producere elektricitet og sænke elpriserne.

For at illustrere, hvordan olie- og gaspriser kan påvirke elpriserne, kig på nedenstående tabel, der viser en sammenligning af forskellige prisscenarier:

Oliepris pr. tøndeGaspris pr. MWhElektricitetspris pr. kWh
50 USD15 EUR1,8 DKK
75 USD25 EUR2,2 DKK
100 USD35 EUR2,6 DKK

Sammenligning af olie- og gaspriser og deres indflydelse på elektricitetspriser

Det er vigtigt at bemærke, at dette kun er et eksempel og ikke nødvendigvis repræsenterer nøjagtige prisforhold eller ændringer i det virkelige liv. Dog viser det, hvordan globale energimarkeder og prisudsving kan påvirke elpriserne i Danmark.

Øget efterspørgsel efter elektricitet

Digitalisering og elektrificering

I de seneste år har vi oplevet en øget efterspørgsel efter elektricitet på grund af digitalisering og elektrificering. Dette har medført, at flere aspekter af vores hverdag og samfund er blevet mere afhængige af elektricitet. For eksempel er mange industrielle processer og kommunikationsnetværk nu baseret på elektriske systemer, hvilket øger behovet for en stabil og pålidelig energiforsyning.

Derudover ses en stigende tendens til at erstatte fossile brændstoffer med elektricitet i opvarmning og transport. Dette har ført til en højere efterspørgsel efter elektricitet og dermed en stigning i elprisen.

Nogle faktorer, der bidrager til den øgede efterspørgsel:

 • Stigende antal elektriske apparater i hjemmet
 • Udbredelsen af smarte hjem og intelligente bygningssystemer
 • Voksende behov for datacentre og netværksinfrastruktur

Vækst i eldrevne transportmidler

Et andet aspekt af den øgede efterspørgsel efter elektricitet er væksten i eldrevne transportmidler, såsom elbiler, elektriske busser og tog. Disse transportmidler kræver elektricitet til opladning, hvilket yderligere øger efterspørgslen.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet er det nødvendigt at investere i opgradering af elnettet og udvikling af vedvarende energikilder. Dette kan medføre øgede omkostninger i elproduktionen og dermed en stigning i elprisen.

Eksempler på initiativer, der øger efterspørgslen:

 • Udrulning af offentlige ladestandere til elbiler
 • Støtteordninger og incitamenter for køb af eldrevne transportmidler
 • Udvikling af eldrevne løsninger til offentlig transport

Kombinationen af digitalisering, elektrificering og væksten i eldrevne transportmidler har altså ført til en øget efterspørgsel efter elektricitet. Dette er en af de primære årsager til, at elprisen er steget og vil fortsætte med at stige i fremtiden.

Investeringer i vedvarende energi

Overgangen til grøn energi

Over de seneste år har vi set en stigende interesse for vedvarende energi som en løsning på klimaforandringer og som en måde at sikre en bæredygtig fremtid. Vind-, sol- og vandkraft er blot nogle få eksempler på alternative energikilder, som vi i stigende grad investerer i.

En af årsagerne til den øgede investering i vedvarende energi er de politiske målsætninger om at reducere CO2-udledningen og dermed bekæmpe klimaforandringer. Disse mål har også ført til en øget efterspørgsel efter grøn energi og har dermed medført højere elpriser.

Omkostninger ved opførelse af nye anlæg

Etablering og drift af vedvarende energi kilder er forbundet med omkostninger, som ofte er højere end ved konventionelle energikilder. For eksempel, omkostningerne ved at opføre en vindmøllepark kan være betydelige, dertil kommer drift, vedligeholdelse og afskrivning af investeringer. Disse omkostninger afspejles ofte i elprisen.

En anden faktor, der bidrager til stigende elpriser, er de up-front investeringer forbundet med grønne energianlæg. Større opgraderinger og ombygninger af infrastrukturen er nødvendige for at implementere vedvarende energi i det eksisterende energisystem. Nogle af de omkostninger, der er involveret i denne proces, inkluderer:

 • Forbindelsesomkostninger: For at forbinde nye energianlæg til det eksisterende energinet kræves der investering i overførselsledninger og transformerstationer.

 • Lagring: Da vedvarende energikilder som vind og sol ikke altid er konstante, er der behov for investering i energilagring, såsom batterisystemer, for at sikre en stabil energiforsyning og for at kunne udnytte overskudsproduktion.

 • Netstabilitet: Store mængder vedvarende energi kræver en stabil energiforsyning. Investeringer er nødvendige for at forbedre kontrolsystemer og sikre, at energinet kan håndtere den øgede mængde vedvarende energi.

På grund af disse omkostninger og investeringer kan vi se, at en af årsagerne til de stigende elpriser er den igangværende overgang til vedvarende energi og de nødvendige investeringer i infrastrukturen. Det er vigtigt at tage dette i betragtning, når vi ser på årsagerne bag de stigende elpriser.

Nettariffer og afgifter

Opdatering og vedligeholdelse af elnettet

Vi skal først og fremmest forstå, at nettariffer er en vigtig del af elprisens komponenter. Nettariffer dækker omkostningerne ved opdatering og vedligeholdelse af elnettet. Elnettet er det overordnede system, der transporterer elektriciteten fra producenterne til forbrugerne. Det er afgørende at investere løbende i et effektivt, sikkert og stabilt elnet for at kunne forsyne hele landet med strøm.

I takt med at der sker opdateringer og vedligeholdelse af elnettet, vil der være behov for større investeringer, hvilket kan resultere i højere nettariffer. Et eksempel på sådan en investering kunne være:

 • Udbygning af kapaciteten: For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet kan det være nødvendigt at udbygge elnettets kapacitet.

Miljø- og klimaafgifter

Ud over nettariffer er der også miljø- og klimaafgifter, som er knyttet til elprisen. Disse afgifter har til formål at fremme miljøvenlige teknologier og bidrage til at reducere de negative miljø- og klimapåvirkninger fra energiproduktionen. Nogle af de mest almindelige afgifter omfatter:

 1. CO₂-afgift: En afgift, der er baseret på mængden af CO₂, som energiproducenterne udleder.
 2. Energiafgift: En generel afgift på energiforbrug, der skal bidrage til at dække omkostningerne ved miljø- og klimapolitikker.
 3. PSO-tarif: En tarif, der finansierer støtteordninger for vedvarende energi og energibesparelser, bl.a. vindkraft og solenergi.

Disse afgifter kan variere afhængigt af den politiske dagsorden og miljø- og klimaambitioner. Således kan stigende afgifter være en faktor, der driver elprisen op. Det er vigtigt at bemærke, at disse afgifter ofte er svære at forudsige, og deres indflydelse på elprisen kan ændre sig over tid.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil