Hvordan fastsættes elprisen?

Forside > Guides > Hvordan fastsættes elprisen?

Grundlæggende forståelse af elprisen

Prissætningsmekanismer på elmarkedet

For at forstå, hvordan elprisen fastsættes, skal vi først se på, hvordan prissætningen fungerer på elmarkedet. Elprisen afhænger primært af udbud og efterspørgsel, hvilket betyder, at prisen stiger, når der er høj efterspørgsel, og falder, når der er lav efterspørgsel. Dette sker, fordi elproducenterne melder ind, hvor meget strøm de forventer at producere i det kommende døgn, mens køberne melder ind, hvor meget de forventer at indkøbe (kilde).

Udsving i elproduktionen fra vedvarende energikilder som vind- og solenergi kan også have en betydelig indflydelse på elprisen. Disse energikilder kan producere varierende mængder strøm baseret på vejrforholdene, hvilket medfører svingninger i udbuddet og dermed også prisen (kilde).

Forskellen mellem fast og variabel pris

Når det kommer til elpriser, er der to hovedtyper af aftaler: fast pris og variabel pris. En fast pris-aftale betyder, at kunden betaler den samme pris per kWh hele aftaleperioden, uanset hvordan markedsprisen ændrer sig. Dette kan give forbrugerne tryghed og mulighed for at budgettere deres eludgifter bedre.

På den anden side betyder en variabel pris-aftale, at kunden betaler en pris per kWh, der varierer i overensstemmelse med markedsprisen. Det kan betyde, at forbrugeren betaler en lavere pris, når markedsprisen falder, men også en højere pris, når markedsprisen stiger. Årsagen til, at nogle vælger en variabel pris-aftale, kan være ønsket om at drage fordel af potentielle besparelser ved lavere markedspriser.

Når man vælger en elprisaftale, skal man nøje overveje sine egne behov og forbrugsvaner, samt hvordan ens økonomi vil blive påvirket af ændringer i markedsprisen (kilde).

Elementer der påvirker elprisen

Produktion og forbrug af strøm

Der er flere faktorer, der bidrager til fastsættelsen af elprisen, herunder udbud og efterspørgsel af strøm. Produktion og forbrug af strøm har en direkte indvirkning på elprisen. Udbuddet af elektricitet er skabt af forskellige energikilder, såsom vind-, vand- og solkraft samt kul. Når produktionen af strøm fra disse kilder øges, kan det føre til lavere priser, mens mindre produktion ofte resulterer i højere priser1. Når det kommer til forbrug, har vores daglige strømforbrug, såsom brug af elektriske apparater, opvarmning og belysning, en indvirkning på efterspørgslen og dermed prisen2.

Vejrforhold

Vejrforholdene er også en vigtig faktor, der påvirker elprisen. Vejret spiller en stor rolle, især når det kommer til vedvarende energikilder såsom vind, vand og solenergi. Solrige, blæsende og regnfulde dage kan øge produktionen af vedvarende energi og sænke elprisen3. Desuden kan ekstreme temperaturer forårsage en større efterspørgsel efter elektricitet til opvarmning eller nedkøling, hvilket også påvirker prisen4.

Efterspørgsel og forbrugsmønstre

Efterspørgsel og forbrugsmønstre er yderligere elementer, der påvirker elprisen. Energimarkedet er påvirket af svingninger i efterspørgslen efter strøm, som kan ændre sig afhængigt af forbrugernes adfærd5. Sæsoner, tidspunktet på dagen og ferieperioder kan alle have indflydelse på forbrugsmønstrene og dermed udbuddet og efterspørgslen efter strøm6.

For at styre og forstå disse faktorer arbejder vi sammen med organisationer som Energinet.dk, der overvåger og analyserer energimarkedet. Gennem samarbejde og dataindsamling kan vi bedre forudse og reagere på ændringer i elprisen.


Elselskabernes rolle i fastsættelse af elpris

Elselskaberne spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af elprisen. De er ansvarlige for at levere elektricitet til forbrugerne og sikre, at elmarkedet fungerer effektivt. I denne sektion vil vi kigge nærmere på, hvordan elselskaberne differentierer deres produkter og hvordan afgifter og gebyrer påvirker elprisen.

Differentiering af produkter

For at imødekomme forskellige forbrugeres behov og præferencer, tilbyder elselskaberne forskellige typer af elprodukter. Nogle forbrugere foretrækker en fast elpris, mens andre ønsker en variabel elpris, der følger markedsprisen. Ifølge Nord Pool, fastsættes elprisen hver dag for det kommende døgn på baggrund af udbuddet og efterspørgslen.

Elselskaberne tilbyder også ofte forskellige elprodukter, der tager hensyn til miljøet, såsom grøn energi og vedvarende energi. Dette giver elkunderne mulighed for at vælge et elprodukt, der passer til deres værdier og ønsker om at reducere deres klimapåvirkning.

Afgifter og gebyrer

Ud over selve elprisen, inkluderer en elregning også forskellige afgifter og gebyrer, som elkunderne skal betale. Disse afgifter og gebyrer dækker bl.a. omkostninger til transport og distribution af elektricitet, samt afgifter til statslige institutioner som Energinet.

Ifølge Scanenergi, udgør elprisen kun en begrænset del af omkostningerne til elforbruget. Tariffer til netselskaberne og det statslige Energinet udgør en stor del af disse omkostninger.

Når vi vælger en elleverandør, er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige afgifter og gebyrer, der kan variere mellem udbyderne. Desuden kan forbrugerne drage fordel af en konkurrencepræget elmarked ved at sammenligne priser og vilkår for forskellige elaftaler og dermed finde den mest favorable løsning for deres elforbrug.

Elbørser og deres indflydelse på elprisen

Handel på elbørsen

En af de primære faktorer, der påvirker elprisen, er handel på elbørser som Nord Pool. Nord Pool er den nordiske elbørs, hvor elektricitet handles mellem producenter og forbrugere i de nordiske og flere europæiske lande. Samhandel mellem disse lande er gunstig, da konkurrence sikrer de laveste priser og bidrager til en stærk forsyningssikkerhed for alle involverede parter. Elprisen på elbørsen Nord Pool bestemmes af udbud og efterspørgsel. Elproducenter indberetter, hvor meget elektricitet de forventer at producere i det kommende døgn, og elhandlerne indberetter, hvor meget elektricitet deres kunder forventer at forbruge i samme periode.

Import og eksport af strøm

Ud over priserne på råvarer som olie og kul påvirkes elprisen af import og eksport af strøm mellem landene på elbørsen Nord Pool. For eksempel kan vinden være stærkere i et land end i et andet, hvilket resulterer i overskydende strøm, som kan eksporteres til andre lande. Denne transaktion kan hjælpe med at skabe en mere ensartet forsyning af elektricitet og stabilisere priserne på elmarkedet.

De forskellige landes evne til at importere og eksportere strøm fra hinanden på elbørsen kan have en betydelig effekt på markedspriserne, både på kort og lang sigt. Desuden spiller politiske beslutninger, infrastrukturinvesteringer og udviklingen af vedvarende energikilder, såsom vindenergi og solenergi, en vigtig rolle i udbuddet og efterspørgslen af strøm, hvilket igen påvirker elprisen.

Overordnet set er elbørser som Nord Pool Spot en vigtig faktor, der bestemmer elpriserne gennem markedspriser og påvirkningen fra import og eksport af strøm mellem landene. Det er derfor afgørende at forstå, hvordan elbørser fungerer og hvilke faktorer der påvirker udbud og efterspørgsel for at få en fuldstændig forståelse af elprisen og de faktorer, der influerer den.

Grøn energi og dens indflydelse på elprisen

Udvikling i vedvarende energi

I de seneste år har vi oplevet en stigende interesse for grøn energi, herunder sol, vind og vand som primære energikilder. Den grønne omstilling har medført et øget fokus på at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og i stedet satse på vedvarende energikilder. Dette har naturligvis haft en indflydelse på elprisen, hvor især udviklingen indenfor vindenergi og solenergi har påvirket priserne.

Vindmøller og solceller producerer grøn strøm ved at omsætte naturlige ressourcer til elektricitet. Når der er meget vind eller sol, øges elproduktionen fra disse vedvarende energikilder. Dette kan skabe et større udbud af grøn energi, hvilket i sidste ende kan føre til lavere elpriser for forbrugerne. Vandkraft, som også er en vigtig kilde til vedvarende energi, har ligeledes en indflydelse på elprisen, idet udbud og efterspørgsel af vandkraft er med til at forme priserne.

Offentlig støtte til grøn energi

For at fremme overgangen til vedvarende energi har mange regeringer gennem årene introduceret forskellige typer af støtteordninger til grøn energi. Denne offentlige støtte kan tage form af skattelettelser, tilskud eller præmier til energiproducenter, der investerer i grøn energi. Støtten til grøn energi er med til at øge konkurrenceevnen for vedvarende energikilder i sammenligning med fossile kraftværker og dermed også påvirke elpriserne.

Et eksempel på en støtteordning er Grøn Fastpris el, som tilbyder forbrugerne en fast elpris for en bestemt periode uden at blive påvirket af prisudsving i elmarkedet. Dette kan skabe ro i budgetterne for både private og erhvervskunder.

Grøn energi, særlig vind-, sol- og vandkraft, spiller således en stadig vigtigere rolle i vores elmarked, og udviklingen på området påvirker elpriserne. Offentlig støtte til producenter af grøn energi er med til at fremme investeringer og konvertering til vedvarende energikilder, hvilket også kan afspejles i elpriserne.

Regulering og overvågning af elmarkedet

Statens rolle i regulering af elmarkedet

Statens opgave i forhold til elmarkedet er at sikre en velfungerende konkurrence, hvor forbrugerne har adgang til en stabil og kontinuerlig el-forsyning. Staten arbejder sammen med Forsyningstilsynet, der har til opgave at overvåge og regulere elmarkedet i Danmark. Forsyningstilsynet består af en række eksperter og teknikere, der løbende vurderer og overvåger udviklingen i elmarkedet samt udarbejder forslag til initiativer, der skal optimere energiforsyningssikkerheden og forbrugerens rettigheder.

I den forbindelse arbejder staten også tæt sammen med Energinet.dk, der er det danske netselskab og ansvarlig for at vedligeholde og udbygge det nationale elnet. Energinet.dk er en afgørende aktør, når det kommer til at sikre forsyningssikkerheden og et velfungerende elmarked i Danmark.

Energinets rolle i overvågning af elmarkedet

Energinet.dk spiller en central rolle i overvågning af elmarkedet. Som det nationale netselskab er det Energinets ansvar at:

 • Vedligeholde og udbygge det danske eltransmissionsnet
 • Sikre at der altid er balance mellem udbud og efterspørgsel af el
 • Overvåge konkurrenceforholdene og sørge for, at markedsaktørerne agerer inden for lovgivningens rammer

Energinet.dk samarbejder tæt med Forsyningstilsynet, staten og andre relevante aktører for at opnå de bedste resultater. For at opfylde disse mål overvåger og håndhæver Energinet.dk retningslinjer og reguleringer samt arbejder på at forbedre de danske rammebetingelser for et bæredygtigt og velfungerende energimarked.

Et eksempel på, hvordan Energinet.dk arbejder med at overvåge elmarkedet, er ved at fremme markedets fleksibilitet gennem digitalisering og udvikling af nye teknologier. Det hjælper med at øge konkurrencen og skaber et mere effektivt energisystem for forbrugerne.

Sammenligning af elpriser og valg af elaftale

Hvordan at sammenligne elpriser

For at sammenligne elpriser er det vigtigt at vi fokuserer på kWh-prisen. Dette er prisen for hvert kilowatt-time strøm, vi forbruger. Vi kan benytte en elberegner for at finde de bedste priser baseret på vores adresse og forbrug. Her er nogle trin, vi kan tage for at sammenligne priser:

 1. Indsamle information: Før vi sammenligner priser, skal vi have en idé om vores samlede årlige elforbrug og nuværende kWh-pris.
 2. Find muligheder: Research forskellige elselskaber og deres priser. Tag højde for variabel eller fast pris, samt eventuelle ekstra gebyrer.
 3. Benyt en elberegner: Ved at bruge en elberegner, kan vi finde en oversigt over elselskaber og kWh-priser baseret på vores forbrug og adresse.

Tips til at vælge den rigtige elaftale

Når vi har sammenlignet elpriser, er det tid til at vælge den rigtige elaftale. Her er nogle tips til at træffe det bedste valg for vores budget og tryghed:

 1. Fast eller variabel elpris: Med en fast elpris kender vi til vores månedlige udgifter i forhold til vores elforbrug, hvilket giver tryghed i budgettet. Hvis vi er villige til at tage en chance med prisudsving, kan variabel pris give os gevinster i perioder med lavere priser, men det indebærer også en risiko for prisstigninger.
 2. Kombineret elpris: En anden mulighed er kombineret elpris, hvor 50% af prisen er fast og 50% er variabel. Dette giver os mulighed for at høste gevinster, når prisen er lavest, samtidig med at vi har en del af prisen låst fast for tryghed.
 3. Overvej ekstra gebyrer og rabatter: Nogle elselskaber tilbyder rabatter, mens andre kan have ekstra gebyrer. Det er vigtigt at læse det med småt og tage højde for alle omkostninger, når vi vælger en elaftale.

Ved at følge disse trin, kan vi finde den bedste elaftale, der passer til vores behov, budget og tryghed.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad påvirker elpriserne i Danmark?

Elpriserne i Danmark påvirkes af flere faktorer, herunder udbud og efterspørgsel, vejrforhold og produktionsomkostninger. Udbuddet af el og efterspørgslen efter el spiller en stor rolle i fastsættelsen af elpriser, og kan variere afhængigt af tidspunkt på dagen og året Elberegner.dk.

Hvordan er elprisen sammensat 2023?

Elprisen består af flere dele, herunder prisen for selve elektriciteten, nettariffer og afgifter. Prisen for elektriciteten varierer fra time til time og bestemmes af produktion og forbrug Viden om vind. Nettariffer og afgifter kan også ændre sig over tid og kan påvirke den samlede elpris.

Følger elpriserne gaspriserne?

Elpriser og gaspriser kan være korrelerede, men de følger ikke altid nøje hinanden. Mens gaspriser kan have en indflydelse på elpriser, spiller andre faktorer som udbud og efterspørgsel, vejrforhold og produktionsomkostninger også en rolle i fastsættelsen af elpriser.

Hvem fastsætter prisen på el?

Elprisen fastsættes hovedsageligt på elbørsen Nord Pool baseret på udbud og efterspørgsel Scanenergi. Elproducenter og købere melder ind, hvor meget de forventer at producere og købe, og på baggrund af disse indberetninger bestemmes prisen.

Hvorfor er elpriserne høje?

Elpriserne kan være høje på grund af flere faktorer, herunder høj efterspørgsel, begrænset udbud, høje produktionsomkostninger og vejrforhold. Når efterspørgslen overstiger udbuddet, kan elpriserne stige Norlys.

Hvordan regner man elprisen ud?

Elprisen beregnes ved at krydse udbuddet med efterspørgslen på elbørsen Nord Pool Spot, når forskellige elproducenter og elleverandører melder deres produktion og forbrug ind Green Power Denmark. Dette sker for hver enkelt time, og derfor kan prisen variere løbende gennem døgnet.

Kilder

 1. Hvordan fastsættes elprisen? → Få svaret her – Elberegner.dk
 2. Udvikling i elpriser | Derfor svinger prisen på din strøm | NRGi
 3. Hvordan fastsættes prisen på el? – Viden om vind
 4. Hvordan fastsættes prisen på el? | Bliv klogere her – Norlys
 5. Elmarkedet og prisen på el
 6. Sæsonale udsving i elpriser

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil