Afgifter på naturgas

Forside > Guides > Afgifter på naturgas

Opdateret: 24. april 2024

I Danmark har vi været vidne til en stigende interesse for og diskussion af afgifter på naturgas. Afgifterne er afgørende for at regulere og kontrollere forbruget af naturgas i landet, samt at sikre miljøet og fremme bæredygtige energikilder. I denne artikel vil vi dykke ned i betydningen og konsekvenserne af afgifter på naturgas i både privat- og industrielle sektorer.

Dark clouds loom over a gas pipeline, with warning signs and gauges in the foreground. A small leak emits a hissing sound, surrounded by dead vegetation

Naturgas spiller en vigtig rolle i energimixet, og dets forbrug bidrager til at opfylde landets energibehov på forskellige måder. Det anvendes ikke kun til opvarmning af boliger og opfyldning af industrielle krav, men også som brændstof i transportsektoren. Derfor er det vigtigt at forstå den økonomiske og miljømæssige indvirkning af afgifter på naturgas.

For at vurdere konsekvenserne af afgifterne er det nødvendigt at tage i betragtning, hvordan de påvirker forbrugernes adfærd, energiinfrastrukturen, og de overordnede politiske mål. Vi vil i det følgende gennemgå de forskellige aspekter af afgifterne, herunder dets potentielle fordele og udfordringer.

Oversigt over afgifter på naturgas i Danmark

An aerial view of Danish natural gas facilities with visible tax documents and charts

Vi vil her give en kort og præcis oversigt over de afgifter, der gælder for naturgas i Danmark. Afgifterne kan groft opdeles i to kategorier: statens afgifter og kommunale afgifter. For at gøre det lettere at forstå og sammenligne disse afgifter, vil vi præsentere dem i tabeller og lister samt benytte fed og kursiv skrift for visse oplysninger. Vi vil beskrive afgifterne objektivt og klart, og vores tone vil være selvsikker, viden-baseret, neutral og tydelig.

Statens afgifter

Statens afgifter omfatter følgende hovedpunkter:

 1. Energiafgift: Denne afgift er baseret på energiindholdet i naturgasen, og den opkræves for at opnå indtægter til statskassen samt for at opfordre til energibesparelser og en mere bæredygtig energiforsyning. Energiafgiften beregnes i kroner per gigajoule (GJ) og udgør for tiden XX kr/GJ.

 2. CO2-afgift: CO2-afgiften skal bidrage til Danmarks nationale og internationale klimamål ved at gøre det dyrere at udlede CO2. Afgiften beregnes i kroner per ton CO2 og udgør for tiden YY kr/ton CO2.

Tabel 1. Statens afgifter på naturgas

AfgiftstypeEnhedBeløb
Energiafgiftkr/GJXX kr/GJ
CO2-afgiftkr/ton CO2YY kr/ton CO2

Kommunale afgifter

Ud over de statlige afgifter betaler forbrugerne af naturgas også kommunale afgifter, som hovedsageligt består af to elementer:

 1. Distributionsafgift: Denne afgift afhænger af antallet af kilowatt-timer (kWh) naturgas, der distribueres til forbrugeren. Kommunerne fastsætter selv satsen for distributionsafgiften. Den kan variere mellem kommunerne og udgør typisk mellem ZZ og WW kr/kWh.

 2. Afgift til gasforsyningsselskaberne: Disse afgifter er betalinger til de lokale gasforsyningsselskaber for drift og vedligeholdelse af gasnettet samt for at dække omkostningerne ved at forsyne forbrugerne med naturgas. Størrelsen på disse afgifter varierer fra selskab til selskab og fra kommune til kommune.

Tabel 2. Eksempler på kommunale afgifter på naturgas

KommuneDistributionsafgift (kr/kWh)Afgift til gasforsyningsselskaberne
Kommune 1ZZ kr/kWhVariabel
Kommune 2WW kr/kWhVariabel

Som det fremgår af denne oversigt, er afgifterne på naturgas i Danmark komplekse og består af flere forskellige elementer, både på statsligt og kommunalt niveau. Det er vigtigt at være opmærksom på disse afgifter og deres konkrete sats, når man som forbruger eller virksomhed skal budgettere og træffe beslutninger om energiforbrug.

Beregning af naturgasafgift

Calculation of natural gas tax fees on a desk with a computer, calculator, and paperwork. A chart or graph showing the breakdown of the fees

Når vi ser på afgifter på naturgas, er der flere faktorer, der skal tages i betragtning. I denne sektion vil vi forklare, hvordan afgifterne beregnes, og hvordan forbrug påvirker den samlede afgift.

Afgiftens størrelse per m3

Afgiften på naturgas er baseret på den mængde naturgas, vi forbruger. Vi betaler en bestemt sats for hvert kubikmeter (m3) naturgas forbrugt. Denne sats kan variere afhængig af faktorer som for eksempel tidspunktet på året og vores forbrugsmønster.

For nuværende er afgiftsatserne for naturgas som følger:

SatserKrone per m3
Grundafgift0,0025
Energiafgift0,25
CO2-afgift0,1125

Disse satser kan være underlagt ændringer og kan ikke betragtes som endelige.

Sådan påvirker forbruget din afgift

Vores forbrug af naturgas påvirker direkte den afgift, vi betaler. Jo mere naturgas vi forbruger, jo større bliver afgiften. Vi skal dog være opmærksomme på, at der kan være afgiftslettelser eller -rabatter, som vi kan drage fordel af.

For eksempel kan der være tilskud og støtteordninger til energirenovering, der hjælper os med at reducere vores samlede forbrug og dermed nedsætte naturgasafgiften. Desuden er der forskellige satser for erhverv og private forbrugere.

For at beregne den samlede naturgasafgift er det nødvendigt at tage det samlede forbrug i m3 og multiplicere det med de relevante afgiftssatser. Herefter kan eventuelle afgiftslettelser eller -rabatter trækkes fra, hvis vi er berettiget til dem.

Som eksempel, lad os antage, at vores forbrug er 1.000 m3 naturgas. Vi vil så beregne afgiften som følger:

 1. Grundafgift: 1.000 m3 * 0,0025 kr = 2,50 kr
 2. Energiafgift: 1.000 m3 * 0,25 kr = 250 kr
 3. CO2-afgift: 1.000 m3 * 0,1125 kr = 112,50 kr

Samlet afgift: 2,50 kr + 250 kr + 112,50 kr = 365 kr

Overvejer vi mulighederne for afgiftslettelser, rabatter og støtteordninger, kan vi minimere vores naturgasafgift yderligere.

Fritagelse og reduktion af naturgasafgift

Vilkår for fritagelse

Der er visse vilkår, vi skal opfylde for at blive fritaget for naturgasafgift. Først og fremmest skal vores naturgasforbrug primært anvendes til procesformål. Procesformål omfatter følgende eksempler:

 • Tørreprocesser
 • Kogning eller opvarmning i industriel produktion
 • Kemiske processer, hvor naturgas er en bestanddel

Hvis vores forbrug er til procesformål, kan vi blive fuldstændig fritaget for naturgasafgift. Desuden er der også mulighed for fritagelse, hvis vi anvender naturgas i bestemte energikrævende industrier, som har en høj global konkurrence. Sådanne industrier inkluderer:

 • Stål- og metalarbejde
 • Kemi- og farmaceutisk industri
 • Glas- og keramikindustri

Sådan ansøger du om reduktion

Hvis vi ikke opfylder kriterierne for fuld fritagelse, har vi stadig mulighed for at ansøge om en reduktion af naturgasafgiften. For at gøre dette skal vi følge nedenstående trin:

 1. Saml dokumentation for vores naturgasforbrug og formål i overensstemmelse med myndighedernes krav.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet med alle nødvendige oplysninger om vores virksomhed og naturgasforbrug.
 3. Indsend ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation til de rette myndigheder (fx Skatteministeriet).

Det er vigtigt for os at være opmærksomme på frister og eventuelle gebyrer, der kan være forbundet med ansøgningsprocessen. Efter indsendelse af ansøgningen vil myndighederne vurdere vores ansøgning og træffe en beslutning om eventuel reduktion af naturgasafgiften.

Ved at kende vilkårene for fritagelse og reduktion af naturgasafgift, kan vi tage de nødvendige skridt for at reducere vores omkostninger og forbedre vores virksomheds økonomiske situation.

Fremtidige ændringer i afgifter på naturgas

Politiske forslag og debatter

I den seneste tid har der været flere politiske debatter og forslag vedrørende afgifter på naturgas. Ét af de mest omdiskuterede forslag er at reducere afgiften for at fremme brugen af naturgas som en grønnere energikilde. Når vi ser på de seneste politiske tendenser, er der en klar bevægelse mod brugen af mere bæredygtige og miljøvenlige energikilder.

Der er dog også bekymringer om, at en reduktion af afgifterne på naturgas kan føre til øget forbrug og dermed en langsommere overgang til vedvarende energi. Derfor er der forskellige synspunkter og holdninger inden for politiske partier og miljøorganisationer.

Potentielle virkninger for forbrugere

Hvis der skulle ske ændringer i afgifterne på naturgas, vil det også have en række potentielle virkninger for forbrugerne. For at gøre det lettere at forstå, har vi opdelt konsekvenserne i positiv og negativ:

Positive virkninger:

 • Lavere energiregninger: En reduktion i afgifterne vil sandsynligvis føre til lavere naturgaspriser, hvilket vil resultere i lavere energiregninger for forbrugerne.
 • Grønnere energikilde: Med lavere priser på naturgas kan flere forbrugere vælge at skifte fra mere forurenende energikilder som kul og olie til naturgas.

Negative virkninger:

 • Øget forbrug: Billigere naturgas kan også føre til øget forbrug, hvilket kan have en negativ indvirkning på miljøet og ressourcerne.
 • Langsommere overgang til vedvarende energi: En mere attraktiv naturgaspris kan gøre det mindre attraktivt for forbrugerne at investere i vedvarende energi som solceller eller varmepumper.

De potentielle ændringer i afgifterne på naturgas vil afhænge af de politiske beslutninger og debatter i den nærmeste fremtid. Vi vil følge udviklingen nøje og holde vores læsere opdateret om nye forslag og deres konsekvenser.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil