Hvor kommer strømmen fra?

Forside > Guides > Hvor kommer strømmen fra?

Opdateret: 18. november 2023

Hvad er Energi og Strøm?

Energi er den kapacitet, som en fysisk enhed har til at udføre arbejde. Den kommer i mange forskellige former, såsom kemisk energi, termisk energi, elektrisk energi og mere. Strøm, på den anden side, er en form for energi, der involverer elektriske ladninger. Elektricitet er både strømmen af elektroner og elektromagnetisk energi, der udsendes, når elektriske strømme bruges i forskellige enheder.

Der er forskellige måder at generere strøm på, og de omfatter brugen af fossile brændstoffer som kul og olie, vedvarende energikilder som vindmøller og solceller og atomkraft. I Danmark produceres strømmen hovedsageligt fra centrale og decentrale kraftvarmeanlæg og vedvarende energikilder som vindmøller og solceller.

Strømproduktionen i Danmark kan groft opdeles i følgende kategorier:

 1. Centrale kraftvarmeanlæg: Disse anlæg bruger primært kul, olie, halm og naturgas som brændstof til at producere elektricitet og varme1.
 2. Decentrale kraftvarmeanlæg: Disse anlæg benytter gas og alternative energikilder som biomasse og affald1.
 3. Vindmøller: Danmark er blandt de førende lande inden for produktion af elektricitet fra vindenergi, og der er mange vindmøller spredt over hele landet2.
 4. Solceller: Der er omkring 90.000 solcelleanlæg i Danmark, der genererer el fra solens stråler2.

Strømmen fra disse forskellige energikilder blandes sammen i det danske elnet, hvilket sikrer, at strømmen ikke går til spilde3. Årlige beregninger og estimater over, hvor strømmen fysisk kommer fra og hvordan den produceres, bliver udarbejdet af Energinet og kaldes miljødeklaration4.

Vi må anerkende, at strøm er en afgørende ressource for vores hverdag, og vi er afhængige af blandingen af disse forskellige energikilder for at opretholde en stabil og bæredygtig strømforsyning.

Produktion af Strøm

Der findes mange metoder til at producere strøm, og i dag vil vi se nærmere på nogle af de mest almindelige metoder. For at levere en alsidig energiforsyning er det vigtigt at have et produktionsmix bestående af forskellige energikilder og teknologier, herunder vand, naturgas, atomkraft og affald.

Én af de reneste metoder til produktion af strøm er vandkraft. Ved at udnytte energien i faldende eller strømmende vand kan vi producere elektricitet ved hjælp af turbiner. Dette sker oftest i store dæmninger, hvor vandet holdes tilbage og kontrolleres for at skabe et konstant og stabilt energiflow. I Holland er vandkraft en vigtig del af deres energiproduktion.

Naturgas er en anden metode til produktion af strøm, som kommer fra undergrunds lagre, enten fra naturlige forekomster eller fra andre aktiviteter såsom olie- og kuludvinding. Naturgas kan anvendes direkte til opvarmning og madlavning, men kan også anvendes til at producere elektricitet i kraftværker.

Atomkraft er en metode, der bruger atomenergi som kilde til at opvarme vandet og skabe damp, der driver turbiner og generatorer til produktion af elektricitet. Selvom atomkraft engang var meget kontroversiel, er det en meget ren energikilde uden CO2-udledning. Dog er der bekymringer angående processen for oparbejdning og opbevaring af radioaktivt affald.

En tredje metode er at brænde affald og brændsler fra forskellige kilder. Dette kan ske i affaldsforbrændingsanlæg eller i kraftvarmeanlæg, der bruger forskellige typer organisk biomasse og affald som brændsel. Det er en metode, der bidrager til at reducere mængden af affald, vi skaber, og omdanne det til energi i stedet.

Vi kan se, at der er mange forskellige måder at producere strøm på, og det er vigtigt at vi kombinerer disse for at sikre, at vores energiforsyning er bæredygtig og miljøvenlig. Det er også afgørende at vi fortsætter med at udvikle og investere i nye teknologier for at garantere en grøn og ren energiframtid.

Kilder til Strøm

I Danmark stammer vores strøm fra en række forskellige kilder. Disse kilder kan inddeles i to hovedkategorier: fossile energikilder og vedvarende energikilder.

Fossile energikilder, såsom kul, olie og gas har traditionelt set spillet en stor rolle i produktionen af strøm. Kul og olie bruges i centrale kraftvarmeanlæg, mens gas benyttes i både centrale og decentrale kraftvarmeanlæg14. En af udfordringerne med fossile energikilder er, at de fører til udledning af CO2 og andre skadelige stoffer.

Vedvarende energikilder bliver stadig mere udbredte i Danmark, og det gør vores energimix mere miljøvenligt. Nogle af de vigtigste vedvarende energikilder inkluderer:

 • Vindmøller: Danmark har en lang tradition for at udnytte vinden til at producere strøm, og vindmøllerne udgør en væsentlig del af vores energiproduktion3.
 • Solceller: Selvom solenergi udgør en mindre del af vores samlede energimix, så er solcelleanlæg vokset i popularitet de seneste år.
 • Vandkraft: Danmark har begrænsede ressourcer, når det gælder vandkraft, men vi importerer noget af vores strøm fra vores nabolande, hvor vandkraft spiller en større rolle2.
 • Biomasse og affald: Biomasse og affald udgør en del af vores energiproduktion, især i decentrale kraftvarmeanlæg4. Biomasse inkluderer bl.a. halm, træ og andet organisk materiale, der kan omdannes til energi.

Vi arbejder løbende for at øge andelen af vedvarende energikilder i vores energimix og dermed reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer. Dette bidrager ikke kun til et mere miljøvenligt samfund, men også til Danmarks ambition om at være et grønt og bæredygtigt land.

Forbrug og Distribution af El

Energinet er ansvarlig for at administrere og vedligeholde elnettet i Danmark. Vi arbejder sammen med lokale netselskaber og elleverandører for at sikre en stabil og pålidelig forsyning af elektricitet til vores kunder og forbrugere.

Vores opgave som energinet er at balancere udbud og efterspørgsel af elektricitet på markedet, samt håndtere import og eksport af elektricitet over landegrænser. Dette gøres ved hjælp af et sofistikeret transmissionsnet og et effektivt distributionsnet. Vi sikrer også forsyningssikkerhed ved at overvåge elsystemet og håndtere eventuelle problemer, der måtte opstå.

Det overordnede elnet er ansvarlig for transport af el fra producenter til kunder. Dette inkluderer både distributionsnettet, der distribuerer elektricitet lokalt, og transmissionsnettet, der transporterer elektricitet over længere afstande. Energinet overvåger datakommunikation mellem elleverandører, netselskaber og en central datahub for at sikre nøjagtige målinger af forbrugs og produktions data og dermed skabe gennemsigtighed på elmarkedet og markedsmæssige elpriser.

Nogle af de primære kilder til elektricitet i Danmark omfatter følgende:

 • Vandkraft
 • Vindmøller
 • Solenergi
 • Fossile brændstoffer

Forbrug af elektricitet varierer gennem dagen og over sæsonerne. Vi arbejder kontinuerligt for at håndtere disse udsving og sikre en stabil forsyning til alle forbrugere. En væsentlig del af dette arbejde inkluderer at overvåge og justere eldeklaration for at sikre, at vi opfylder vores miljømæssige mål og forpligtelser.

Energinet spiller en central rolle i at sikre en pålidelig og bæredygtig elforbrug for alle danske borgere. Vi koordinerer tæt med elleverandører og netselskaber samt med vores nabolande for at optimere vores energiressourcer og minimere vores miljøpåvirkning.

Økonomiske Aspekter af Strøm

Når vi taler om økonomien ved strøm, er der forskellige aspekter, vi skal se på. Prisen på strøm er typisk målt i kroner per kilowatt-time (kr/kWh), og denne pris inkluderer udgifter til produktion og distribution af strømmen, samt vedligehold af elnettet. Strømprisen kan variere afhængigt af forskellige faktorer på elmarkedet og prisen på de anvendte energikilder.

Der er ofte en prisforskel mellem de forskellige energikilder. For eksempel kan grøn strøm, der kommer fra vedvarende energikilder som vind- og solenergi, have en højere pris end strøm produceret fra fossile brændstoffer. Dette skyldes, at omkostningerne til produktion og distribution af grøn strøm kan være højere på kort sigt. Men på lang sigt kan vi se besparelser ved at skifte til grøn strøm.

Transmissionsnettet, der sikrer, at strøm leveres til vores hjem og virksomheder, kræver også løbende vedligehold og opgraderinger. Disse omkostninger er inkluderet i prisen, vi betaler for strøm. Vi skal også tage højde for skatter og afgifter, som er en del af udgifterne.

Når vi ser på strømpriser, er det vigtigt at huske på, at prisudsving kan forekomme. På elbørsen handelspriserne for strøm konstant, og dette fører ofte til ændringer i priserne for forbrugerne i løbet af året. Her er nogle faktorer, der kan påvirke prisudsvingene:

 • Produktionen af ​​vedvarende energi, såsom vind- og solenergi, afhænger af vejrforholdene og kan derfor variere.
 • Prisen på fossile brændstoffer kan stige og falde og dermed også påvirke prisen på strøm produceret fra disse kilder.
 • Import og eksport af strøm mellem lande kan også påvirke priserne.

For at få mest mulig værdi for vores penge og samtidig støtte en grønnere energifremtid, kan vi overveje at indgå kontrakter med el-leverandører, der tilbyder grøn strøm og konkurrencedygtige priser. Dette vil bidrage til at fremme udviklingen af ​​vedvarende energikilder og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Elproduktion i Forskellige Lande

I de seneste år har elproduktionen i forskellige lande som Danmark, Norge, Sverige og Tyskland udviklet sig markant. Vi har set en stigende andel af vedvarende energikilder som vind og sol, som bidrager til en mere bæredygtig energiforsyning.

I Norge er vandkraft den primære kilde til elproduktion. Landet har adskillige store vandkraftværker, som udnytter det norske landskabs rige vandressourcer. Vandkraft udgør omkring 95% af Norges samlede elproduktion elskabelse i Norge, hvilket gør Norge til en af verdens ledende producenter af vedvarende energi.

Sverige har også en betydelig andel af vedvarende energikilder i deres elproduktion. Svensk elproduktion er i stor grad baseret på vandkraft og kernekraft, som tilsammen udgør omkring 80% af den samlede energimix blandet energiproduktion. Yderligere er der en stigende andel af vindkraft og biomasse, som bidrager til den svenske elproduktion.

I Danmark er der ligeledes sket en markant udvikling indenfor elproduktionen. En stor del af vores strøm kommer fra vindmøller og solceller, der opsamler vedvarende energikilder. Vindkraft udgør cirka 50% af den danske elproduktion. Derudover er der danske producenter, som anvender centrale kraftvarmeanlæg og decentrale kraftvarmeanlæg for at generere el ved brug af kul, olie, halm, naturgas, gas, biomasse og affald energikilder i Danmark.

Tyskland er et land med en alsidig elproduktion, der inkluderer både vedvarende og fossile energikilder. Tyskland arbejder aktivt på at øge deres andel af vedvarende energi og har derfor investeret betydeligt i vindenergi og solceller. Selvom landet stadig er afhængig af fossile brændstoffer, er der en klar tendens mod en mere bæredygtig og renere energiforsyning.

Generelt arbejder de nævnte nordeuropæiske lande tæt sammen inden for elproduktion og handel med el. Det betyder, at vi ofte handler strøm med hinanden og sender overskudsstrøm mellem landene, hvilket bidrager til en mere stabil og fleksibel energiforsyning i regionen.

Miljømæssige Konsekvenser

Ved at forstå, hvor strømmen kommer fra, kan vi også drøfte de miljømæssige konsekvenser ved forskellige energikilder. I henhold til Energinet, kommer strømmen i Danmark fra forskellige kilder, herunder vindkraft, vandkraft, solenergi, kul, olie, biomasse og affald.

Vindkraft er en af de reneste energikilder, som vi anvender i stadig større omfang i Danmark. Ifølge EWII, stod vind-, vand- og solenergi for 57,4% af det danske elforbrug i 2021. Udnyttelsen af vedvarende energikilder bidrager til en reduktion af CO2-udledningen og forbedrer vores EU-regnskab for miljømæssige præstationer.

Samtidig udgør fossile brændstoffer som kul og olie stadig en del af vores energimiks, hvilket resulterer i CO2-udledning og andre negative miljømæssige virkninger. Ifølge samme EWII rapport, blev 11,2% af elforbruget i 2021 dækket af kul og 0,8% af olie.

Det er vigtigt, at vi som forbrugere er opmærksomme på energimarkedsstrukturen og den miljøpåvirkning, den har. Derfor udarbejder Energinet en miljødeklaration, der angiver hvor strømmen kommer fra, og hvilke produktionstyper der anvendes. Nogle energiselskaber tilbyder også oprindelsesgarantier, der beviser, at en bestemt mængde strøm kommer fra vedvarende energikilder, hvilket yderligere understøtter Danmarks grønne energiomstilling.

Det er op til os at gøre velinformerede valg og støtte initiativer, der fremmer bæredygtig energiproduktion og reducerer de negative miljømæssige konsekvenser. Sammen kan vi arbejde hen mod et grønnere Danmark og minimere den indvirkning, vores energiforbrug har på miljøet.

Opsummering

I denne opsummering vil vi kort gennemgå centrale emner såsom udvikling, marked, nabolande, certifikater, afgifter, rammer, gasnet og betaling i relation til hvor strømmen kommer fra i Danmark.

Over de seneste år har der været en konstant udvikling i danske energikilder og strømproduktion. Vi har set en stigning i anvendelsen af vedvarende energikilder, såsom vindmøller og solceller, hvilket Energinet har bekræftet bidrager til cirka 50% af vores strømproduktion.

Det danske energimarked er i stigende grad præget af konkurrence, hvilket fører til flere valgmuligheder for forbrugerne. Samtidig er Danmark forbundet med elektricitetsnettet i vores nabolande, hvilket gør det muligt for os at importere og eksportere strøm. Dette betyder, at når Danmark producerer mere strøm end vi kan bruge, kan vi eksportere overskydende strøm til andre lande.

For at sikre, at den strøm, vi bruger, er så grøn som muligt, findes der certifikater for energikilder. Disse certifikater gør det muligt for forbrugere og virksomheder at vælge strøm fra bestemte energikilder og vide, hvor strømmen kommer fra.

Afgifter og skatter på el er også en vigtig faktor i det danske elmarked. Disse afgifter bidrager til at finansiere omstillingen til grønnere energiløsninger, samt at opretholde og investere i vores infrastruktur, såsom elnettet og gasnet.

De overordnede rammer for strømproduktion og distribution i Danmark er sat af både nationale og europæiske politikker og reguleringer. Disse rammer hjælper med at sikre, at vi fortsat får strøm fra forskellige kilder og samtidig reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Når det kommer til betaling for strøm, er der forskellige elementer, som påvirker prisen for el i Danmark, såsom udbud og efterspørgsel, produktionsomkostninger og afgifter. De danske forbrugere betaler typisk en fast pris for deres strømforbrug samt afgifter og skatter, som går til at støtte vedvarende energikilder og opretholde elnettet.

Sammenfattende viser denne opsummering, at strømmen i Danmark kommer fra en række forskellige kilder, og at der sker en konstant udvikling i markedet for at gøre strømproduktionen mere bæredygtig og miljøvenlig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan transporteres elektricitet over store afstande?

Elektricitet transporteres over store afstande via højspændingsledninger og kabler, som er en del af elnettet. Disse ledninger og kabler forbinder kraftværker og fordelingsstationer med hinanden og sørger for at levere strøm til forskellige områder og forbrugere.

Hvordan er Danmarks energiforbrug fordelt blandt forskellige kilder?

Danmarks energiforbrug er fordelt på forskellige energikilder, herunder vedvarende energi som vind og sol, samt fossile brændsler som kul og naturgas. Ifølge Energinet, dækker danskproduceret el primært dansk forbrug, og der anvendes også import og eksport af strøm.

Hvor stor er andelen af grøn energi i Danmarks strøm?

Andelen af grøn energi i Danmarks strøm varierer fra år til år og kan afhænge af vejrforhold og udviklingen af vedvarende energiprojekter. Generelt har Danmark en betydelig mængde grøn energi i elproduktionen, især fra vindmølleparker.

Hvor meget strøm kommer fra vindmøller i landet?

Det præcise tal for mængden af strøm fra vindmøller i Danmark varierer over tid, men ifølge Elberegner.dk, er vinden en stor energikilde i landet, og mange vindmølleparker bidrager til elproduktionen.

Hvor udnyttes vedvarende energi i Danmark?

Vedvarende energi udnyttes i Danmark på forskellige måder og steder. Sol- og vindenergi udnyttes på forskellige steder i landet, primært i form af solcelleanlæg og vindmølleparker. Biomasse og affald bruges også som energikilder, særligt i decentrale kraftvarmeanlæg, ifølge Energifyn.

Hvordan kommer strømmen frem til forbrugerne?

Strømmen kommer frem til forbrugerne via elnettet, der består af højspændingsledninger, transformatorstationer, fordelingsstationer og lavspændingsledninger. Elnettet sørger for, at strømmen fra forskellige energikilder blandes sammen og leveres til forbrugernes hjem og virksomheder.

Kilder

 1. Hvor kommer strømmen fra | Se energikilder i Danmark her 2 3
 2. Hvad er elektricitet og strøm? – Forstå hvordan det hele fungerer her 2 3
 3. Hvor kommer strømmen fra? Få svaret i artiklen her | Velkommen 2
 4. Hvor kommer strømmen fra 2 3

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil